versie_nr versie_info
3.93 Inschrijven wachtrekening bij overdracht uitgaven in jaarafsluiting met 0 lijn in dagboek,
3.93 Toestaan uitprinten begroting in afgesloten boekjaar,
3.93 Bijkomende test op btwberekening ontvangsten en uitgave ( detaillijnniveau)
3.922 Printen infolijn bij grootboekrapport uitgaven + detail + infolijn
3.922 Gestr,med. vanuit wachtrek wordt overgenomen in opzoekingsveld bij ontvangstenlijst
3.92 Technisch correctie jaaroverdracht ( test op opening nieuwboekjaar)
3.92 Aanpassing uittrekselinfo bij gedeeltelijke boeking
3.92 Technische correctie tabel faku eurodata ( veld email)
3.91 Toevoegen veld stru_med aan uittrekselrapport.
3.91 Toevoegen gestructureerde mededeling uittreksel aan wachtrekeninginfo
3.91 correct openen tabellen bij verwijderen niet gebruikte klant of lev,
3.91 Correctie opening tabellen bij supportscherm ( verlenging support)
3.91 bij elke start wordt copy geplaatst in c:\winimseuro\startupbackup\unitjaar
3.91 klant-lev wijzigen afschermen indien filters actief op ontvangsten of uitgavenlijst
3.90 controle op systeemdatum die voor het boekjaar ligt.
3.90 Correctie opstartscherm ( dubbelklik op unit ipv boekjaar)
3.90 Controle en autocorrectie onvolledige stuknummers bij ontvangsten en uitgaven
3.90 Aanpassingen en bugcorrectie scherm financiele overdrachten
3.89 Minimizeknop bij rapporten is uitgeschakeld ( rapport werd onzichtbaar bij minimize)
3.89 standaard bewaarformaat van rapporten is ingesteld als PDF document
3.89 correctie klantscherm/info+ ( + eigenschap indien geen eigenschappen gedefiniŽerd)
3.89 Autocorrectie saldi inkomsten en uitgaven indien < 0,01 cent
3.89 Test op verkeerde grootboekkoppelingen bij verkocht en aangekocht
3.89 Aanpassing ingave buitenlandse btwnummers
3.89 Budgetingave vorige jaren mogelijk/ export budget naar PDF
3.87 periodedatum vrij in te stellen voor grootboekrapport voor selectie overdracht vorige dienstjaren
3.87 bugcorrecetie bij snelboeken met aanvinken niet BTW onderworpen + docuitprint
3.86 Aanpassing scherm controles grootboekcontrole, test op ontvangsten of uitgavenzijde
3.86 Correctie backuppad bij afsluiten applicatie
3.85 correctie overname grootboek/klant bij snelboekingen met +/- bedragen.
3.85 Diverse aanpassingen ivm snelboekingen
3.85 toevoegen gestruct,med. aan uittreksellijnen
3.85 Automatische herberekening bijlage b
3.84 Correctie alternatieve balans uitgaven
3.83 Controle bestand BTWFACTUREN tussen BTW perc en BTW bedrag
3.83 Bijkomende controle op intra en mede bij de opstartcontroles op inkomende handelingen
3.83 Correctie BTW berekening intracommunautaire inkomende handelingen
3.82 Print facturen na wijziging BTW status van BTW-plichtig naar niet-BTW-plichtig
3.82 correctie print factuurnummer en ondernemingsnummer op uitgaande documenten
3.82 Correctie boeking 'Gemengd Document' of 'CN' zowal ontvangsten als uitgaven vanaf uittreksel
3.81 Technische aanpassing bij overdracht boekjaar
3.81 Wijzigen detaillijnen via rechtermuisklik of dubbelklik op infotekst
3.81 Wijzigen omschijving mogelijk via rechtermuisklik
3.81 Tonen infolijn bij ontvangsten- en uitgavendetail
3.80 Autocorrectie van totalen snelboeken indien NIET BTW PLICHTIG.
3.80 Test op fouten in de totalen bij ontvangsten/uitgaven via snelboeken
3.79 Technische aanpassing snelboeken
3.79 Controle op fouten bij totalen stuk en detaillijnen
3.78 Uitbreiding parameterscherm met backupinfo
3.78 Toevoeging grootboek + exportfunctie bij alternatieve balans
3.78 Aanpassing dagboek en bankboek
3.78 Aanpassing en verbetering lijsten ontvangsten en uitgaven
3.77 Technische aanpassing bugje snelboeken
3.76 Technische aanpassing
3.75 Correcties snelboeken
3.74 correctie lijninfo bij uitgave
3.74 Printen factuurtekst bij factuurreferentie
3.74 Datumformaat en valuta onafhankelijk van de windowsinstelling dd/MM/jjjj en Ä met 2 decimalen
3.71 Bijkomende uitbreidingen aan herstelprocedures
3.71 Autobackup opstartbaar via tekstmenu
3.70 Uitbreiding scherm parameters
3.70 Snelboeken met overname laatste klant/lev en/of grootboek
3.70 Bij foutmelding automaisch opstarten herstelprocedues
3.70 Correcte bij snelboeken ivm btwcode 99.99
3.60 Overschrijvingslayout voor facturen instelbaar in de hoogte ( via parameterscherm)
3.60 Opzoeken in ontvangstenlijst volgens gestructureerde mededeling.
3.60 Print gestrucureerde mededeling op document met overschrijving(JJJ/JOSS/SSSCC)
3.60 Filterknop op bedrag bij ontvangstenlijst indien boeking via uittreksel.
3.60 Technisch : gebruik van bufferflush op tabelniveau ivm netwerkgebruik.
3.60 Toevoegen print /emailicoon aan ontvangstenlijst
3.60 Backup wordt vanaf nu gemaakt bij afsluiten ipv bij opstarten van de software
3.60 Uitbreiding ivm budgetberekening
3.60 Toevoegen rekeningnummer aan uitprint dagboek.
3.60 Via consolidatie nu boekjaar overschrijdende rapporten.
3.60 Snelboeken nu mogelijk vanaf het scherm 'Uittreksel'
3.60 Overnemen lijngegevens bij input uittreksels (aanvinkoptie)
3.60 Overzicht (inkomsten-uitgaven-saldo) per analytische koppeling
3.60 Technisch-Algemene omschakeling GRIDS (naar SMDBGRID)
3.60 Bijkomende controle Inkomende Factuur - BTW medecontractant
3.60 Omschrijving detaillijnen wijzigen is mogelijk indien geboekt via snelboeken
3.60 Technisch -Database upgrade versie 3.30
3.50 --------------------------------------------------------------------------------------------------
3.50 Correctie offertes
3.50 vernieuwde rapportlayout met PDF export en zoekfunctie
3.49 correct openen en sluiten tabellen bij rappels
3.49 Correctie jaaroverdracht ( tonen aantal overgedragen ontv en uitgaven)
3.48 Technische aanpassing ( openen en sluiten faki en faku)
3.48 Correctie verwerking lijn wachtrekening en aanpassing schermlayout
3.48 Correctie btwparameterscherm
3.47 Verzenden uitgaande factuur als emailbijlage ( Efactuur001.wmf)
3.47 Controles voor Bijlage-B koppelingen
3.47 Technische aanp‚ssingen voor btwvrijstelling
3.47 Toevoeging rechterknoppenbalk voor diverse tekstmenufuncties
3.47 Tonen saldi bij overdracht tussen rekeningen
3.46 Correctie BTWcode 99,99
3.45 Controlemenu voor grootboeken, analytische koppeling en BTW rooster
3.45 gegevens begunstigde niet op rappel printen
3.45 controles op grootboekkoppelingen, analytische koppelingen en BTW rooster koppelingen
3.45 ontvangsten niet onderworpen aan BTW
3.44 Controle op BTW nummers in het klantenscherm
3.44 Opmaak btwlisting via bestand
3.43 mask bedragen wachtrekening op vermogensbalans
3.43 Aanpassing bedrag detailijn bij snelboeken
3.42 correctie ingave startsalo en btwnummerklant
3.42 correctie voor btwlisting
3.42 Correctie factuurlayout
3.41 Backup meerdere units mogelijk
3.41 vanaf nu automatisch versiecontrole mogelijk via internet
3.41 Verbeterde opstartcontroles
3.41 Systeemparameters nu instelbaar via parameterscherm
3.41 Technische aanpassing bij ingave bijlage B codes
3.41 Aanpassing vermogensbalans afgesloten jaar,
3.41 Berekenen vermogensbalans op basis van dagboeken ipv ontvangsten en uitgavenlijst
3.41 ------
3.40 Modelformulier raadplegen bij BTW mogelijk
3.40 Bij snelboeken keuzemogelijkheid grootboeken ontvangsten/uitgaven
3.40 Verfijning uitprint vermogensbalans(rekeningsaldi)+info wachtrekening
3.40 Correctie uitprintvolgorde begrotingslijst uitgaven,
3.40 Factuurhoofding(naam en adres) nu instelbaar ( kleur en positie -L C R-)
3.40 Factuur wordt geprint in de taal van de klant
3.40 Toevoegen taalcode aan klant /leverancier(default = NL)
3.40 Upgrade exportmodule 4.50
3.40 Technische aanpassing bij verwerking en correctie uittreksellijnen.
3.40 Toevoegen van ondernemingsnummer bij de unitparameters
3.40 Correctie bij facturatie van een offerte ( Documenttypes)
3.40 Verwijderen van offertes toegestaan
3.40 Automatische berekening van het bijlage B formulier
3.40 Koppeling van een grootboek aan een Bijlage_B post
3.40 Verdere integratie van de Bijlage C
3.40 Schuldmodule ( om leningen en bestaande schulden op te volgen).
3.30 Aanpassingen bij afsluiting periode en aanpassing werkdatum na afsluiting
3.30 Correctie type document bij gemengde documenten ( techn. aanpassing)
3.30 Bijlage C ( cfr staatsblad nieuwe vzwwet) nu beschikbaar
3.30 Aanpassing vrij gedeelte factuurteller(BTWplichtig) steeds mogelijk
3.30 nieuw menu bij rechtermuis bij klanten leveranciersgrid ( (in)activeren klanten - leveranciers)
3.30 Herstelling link met nieuwe Faq database
3.25 Correctie bij controle BTWrooster op detaillijnen
3.25 Automatisch omzetten van decimaal punt in Komma
3.21 Periode afsuiten eveneens voor niet BTW-plichtige verenigingen.
3.21 Automatisch zip-backup maken van unit mogelijk
3.21 automatisch (tegen)boeken uitgaande creditnota en factuur na aanmaak creditnota.
3.21 Melding indien probleem bij opstartcontroles
3.21 Grafische interface voor netwerkgebruik(XT)
3.21 Integratie grootboekstructuur voor federaties
3.20 autofocuscorrecties bij nieuwe ontvangst of uitgave(gebruiksvriendelijker)
3.20 Mogelijkheid om bij ontvangsten en uitgaven automatisch het saldo te berekenen
3.20 Inkomsten en uitgaven kunnen zowel + als - detaillijnen omvatten (gemengd document)
3.20 Boekhoudperiode afsluiten (bvb kwartaal, maand, vrije datumselectie)
3.20 BTW rooster koppeling op detaillijn niveau
3.20 fiscaal attest (art 107 WIB) nu ook mogelijk via snelboeken
3.20 0 bedrag vanaf uittreksel verwerken niet meer mogelijk
3.20 Fiscaal attest (art 107 WIB) nu op detaillijnniveau
3.20 Bijwerken boekingslijnen na wijzigingen op artikelniveau
3.20 Wijzigen artikel op ontvangst of uitgave
3.20 Controle op niet verwerkte uittreksellijn bij jaaroverdracht
3.20 Mogelijkheid om inkomende factuurref. achteraf te wijzigen.
3.20 Import CODA -128 bankuittreksels
3.10 Correctie scherm overdracht tussen rekeningen
3.10 Link naar electronische BTWaangifte(egov)
3.10 Correctie export naar excel
3.10 Correctie rapport uitgave/begroting
3.10 Aanpassingen aan BTWlisting
3.08 Linker knoppen op hoofdscherm voor veelgebruikte functies.
3.08 Aanpassingen bij BTW RC ( snelboekingen) + export gegevens
3.08 Opzoeken in wachtrekening op actieve index.
3.08 Volgorde op wachtrekening via titelklik op de kolom.
3.08 Integratie FAQ database via internet ( vanuit helpmenu of helpscherm)
3.08 Aanpassingen voor het gebruik van shortcuts op diverse schermen
3.08 Upgrade export naar 4.30
3.08 Upgrade database naar versie 3.23
3.07B Tonen volgnummer op ontvangsten- en uitgavenlijst
3.07B Zoekfunctie bij ontvangsten- en uitgavenlijst
3.07 Aanmaak kaarten via klant/leverancierscherm volgens eigen layout
3.07 Aanpassing muntselectiescherm
3.07 Afgesloten dienstjaar status = read only
3.07 Correctie overdracht openstaande saldi vorige dienstjaren ( vermogensbalans)
3.07 BTW medecontractant ( inkomende facturen)
3.07 Verzamelstaat fiscale attesten art 107 WIB
3.06XT Geen rekeningnummer printen op overschrijving indien gegevens begunstigde niet gewenst
3.06 Verbeterde grafische interface voor ingave detail rekeninguittreksels
3.06 autozoekfunctie op klant , op naam of filter op namen door gebruik % toets (vb %VAN%,VAN%, %VAN
3.06 Geen DEFAULT landcode meegeven bij nieuwe klant/leverancier
3.05 Aanpassingen voor snellere opstart boekhoudjaar( bug indien meerdere jaren)
3.05 BTW RC opvraagbaar per periode
3.05 Aanpassingen voor BTWaftrek met medecontractant
3.04XT Naast offertes kan je nu eveneens een bestelbon of leveringsbon printen.
3.04XT Gebruik barcode bij inkomende facturen
3.04 Aanpassing netwerkfuncties
3.04 Overname bedrag uittreksellijn naar detaillijn of nieuw document.
3.04 Overname datum en uittrekselnummer bij ingave uittreksel
3.04 Aanpassingen scherm rekeninguittreksels
3.04 Correctie rekeningmask bij invoer nieuwe bankrekening
3.04 Zoeken op productcode in artikelbestanden
3.03XT Printen saldo op factuur met overschrijving+ printen bedrag en saldo
3.03 Overdracht begroting bij jaarafsluiting
3.03 Controle op verwijderen grootboek indien vorig boekjaar niet afgesloten.
3.03 Automatische overname van totaal uitgave op eerste detaillijn bij aanmaak uitgave.
3.03 Automatische overname van totaal ontvangst op eerste detaillijn bij aanmaak ontvangst.
3.03 Correctie landinvoer bij klant/leverancier ( Landcode wordt leegelaten).
3.03 Diverse kleine aanpassingen aan de factuur layout.
3.03 datumselectie bij klant-leverancierslijst
3.03 datumkeuze bij snelfacturatie
3.03 Restore vorige situatie bij fout uitloggen.
3.03 Bijhouden logboek met inlog en uitloginfo(backup data bij correcte inlog)
3.03 Toevoeging datumveld op scherm klant/leverancier(aansluitdatum, geboortedatum...)
3.02XT Uitprinten alternatieve balans
3.02XT Uitprint rapport begroting ( jaar TJ-3/TJ-2/TJ-1/BJ*TJ/BJ+1/BJ+2/BJ+3
3.02 (ont)koppelen artikellijnen aan alt.balans (via grootboekscherm)
3.02 (ont)koppelen detaillijnen aan alt.balans (via grootboekscherm)
3.02 Vermogensbalans ( totaal financiŽel overzicht op een scherm)
3.02 Via menu -> help demounit gebruiken of model terugplaatsen.
3.02 Bijkomende knop voor gebruik van demo-unit
3.02 Koppeling naar BTWrooster beŽindigen voor een grootboek
3.02 Technische aanpassing bufferflush= true
3.01 Technische aanpassing jaarafsluiting
3.01 Export balans op hoofdrubriekniveau
3.01 Correctie layout opvragen/grootboeken
3.01 gebruik Enter toets i.p.v. TAB toets
3.00XT Uitprinten grid van sqlrapport volgende diverse parameters
3.00XT Begrotingsmodule uitgebreid met jaar +1 +2 en +3
3.00XT Alternatieve balanscode voor detaillijn
3.00XT Etiketwizard vanuit het sqlrapportscherm
3.00 Snelzoekfunctie bij aankoop- en verkoopartikelen.
3.00 Opmaak en uitprint grootboekstructuur is instelbaar volgens diverse criteria
3.00 Controle op datumformaat in windows (dd/MMM/jjjj)
3.00 Beveiliging autoincrements ( technische aanpassing)
3.00 beveiling verkeerd gebruik vorige dienstjaren
3.00 Optimalisatie uitprint logo op diverse documenten
3.00 Optimalisatie documentlayout
3.00 RAPPELFOOTER PRINTEN REGELBAAR VIA PARAMETERS
3.00 Snelboeken vanaf uittreksel
3.00 uitprint logo op factuur (bladschikking)
3.00 Aanpassing laatste lijn(getal) op diverse documenten
3.00 BARCODE OP ETIKETTEN AANKOOPARTIKELEN
3.00 BARCODE OP ETIKETTEN VERKOOPARTIKELEN
3.00 FACTUURFOOTER PRINTEN regelbaar via PARAMETERS
3.00 UPGRADE NAAR DATABASE ENGINE 3.19
2.200XT NIEUW - Begrotingsmodule met overname bedragen laatste 3 jaar
2.200XT NIEUW - Fiscale attesten (art 107 WIB)
2.200XT Op overschrijving gegevens begunstigde printen of niet( aanvinkvakje)
2.200XT Correctie overschrijvingen
2.200 Automatisch BTXpanel bij ontvangst en uitgave op hoofding en detail
2.200 Koppeling artikel voor aanmaak fiscale attesten.
2.200 NIEUW - Telewindowfunctie voor support via IPadres
2.200 NIEUW - Rappels met overschrijving
2.200 Herschikking velden bij ontvangst en uitgave
2.200 Toevoegen saldo op uitgavelisting
2.200 Uitbreiding mogelijkheden van de rappels ( meerdere modelbrieven mogelijk).
2.200 Overname bedrag vanop uittreksel naar aan te maken document
2.200 Test op eventuele O-lijnen en autocorrectie
2.200 Tonen van saldo op rapport uitgavenlijst
2.103 Correctie uitprinten facturen
2.102ST Documenttypes op boekjaarniveau
2.102 Uitbreiding opstartcontroles(forms)
2.101XT Verwijderen en schrappen van analytische koppelingen
2.101XT Verwijderen analytische koppeling op artikelniveau
2.101XT Exportwizard nu in het Nederlands
2.101XT exportwizard nu ook voor acces
2.101XT Correctie factuur met overschrijving
2.101ST Support via scherm nu mogelijk(via internet)
2.101ST Netwerkfunctionaliteiten
2.101ST Balans met of zonder overdrachten
2.101ST Eigenschappen in gebruik kunnen niet verwijderd worden
2.101ST Correctie tabel Verkocht bij overdracht
2.101ST Automatische correctie subrubrieken
2.101ST Controle op Klanten / leveranciers eigenschappen
2.101ST Klanten / leveranciers die in gebruik zijn kunnen niet verwijderd worden
2.101ST Gebruikte artikellijnen kunnen niet verwijderd worden
2.101ST Bijwerking interface dagkasboek+rapport + menutoets in hoofdmenu
2.101ST Mogelijkheid om help te raadsplegen voor opstart(help beschikbaar in hoofdmenu)
2.101ST Correctie uitprint factuurnaam indien niet btw-plichtig
2.101ST Aanpassingen aan het helpbestand( spelling)
2.101ST Aanpassing scherm uittreksel voor windows XP
2.101ST Vereenvoudiging interface voor gebruik van het logo( parameterscherm)
2.101ST Bijwerking interface leegmaken boekjaar
2.101ST Invoerscherm verkoopartikelen
2.101ST Invoerscherm aankoopartikelen
2.101ST Invoeren van sql-builder(XT)
2.100XT Export naar diverse formaten vanuit klanten en artikelen.
2.100XT Afzonderlijke backup en restore hulpprogramma
2.100XT Factuur met overschrijving
2.100XT Afschrijvingstabellen
2.100XT Analytische/projectkoppeling
2.100XT Toevoegen van een exportmodule aan de sqlopvragingen
2.100XT Artikelkeuze via barcode of benaming opzoeken
2.100ST Aanpassingen aan de knoppen in de meeste schermen
2.100ST Vanaf nu telefonische upgrade mogelijke naar XT
2.100ST Scherm voor boekunitkeuze is gebruiksvriendelijker gemaakt
2.100ST Onderscheid klant-leverancier is weggenomen
2.100ST Keuze om contactpersoon te printen op documenten
2.100ST Gebruik van sneltoetsen ( alt + ..) toelaten voor bijna alle schermen
2.100ST Toevoegen barcode ( leverancierscode) op artikelniveau
2.100ST Aanpassingen aan offertescherm
2.100ST Aanpassing aan scherm klant-leverancier
2.100ST Aanpassing aan scherm grootboeken.
2.100ST Diverse aanpassingen aan schermen en knoppen.
2.100ST Aanpassingen aan printscherm ( bijkomende printopties).
1.112 Correctie uitgavenlijst
1.112 afpunten dag en kasboek
1.112 Iconen toevoegen bij uitgavenlijst ( betaald - gedeeltelijk betaald)
1.112 Iconen toevoegen bij ontvanstenlijsten ( betaald - gedeeltelijk betaald)
1.112 Buffergeheugen leegmaken en data naar disk wegschrijven
1.111 Uitprint kasboek volgens datumselectie
1.111 Aanpassing sql voor correcte export naar excel
1.111 Controle van dag- en kasboek bij opstart
1.111 Herstelmodule wordt automatisch geactiveerd bij problemen met tabellen
1.111 Indien BTWplicht wordt automatisch de BTW 0% gecreŽerd.
1.111 Een grafiek kan bewaard, geprint of naar het klembord geplaatst worden.
1.111 Bij een uitgave kan je nu per detail de infolijn bewerken( via rechtermuisklik.)
1.111 Mogelijkheid om een factuur of creditnota(inkomsten) direct tegen te boeken.
1.111 Mogelijkheid om altijd een grootboekkoppeling te wijzigen
1.111 Mogelijkheid om op een document de klant te wijzigen
1.111 Via offertemodule kan je eveneens factuursjablonen definiŽren
1.111 Mogelijkheid om van SQL opvragingen een grafiek te maken(diverse grafiektypes mogelijk).
1.111 Print rapport rekeninguittreksels
1.111 Print rapport rekeninguittreksels
1.110 Via rechterklik bij aanmaakscherm klanteigenschap kan je een eigenschap wijzigen
1.110 Aanpassing aan grootboekscherm( enkel veld zichtbaar en niet het pijltje-)
1.110 Aanpassing van gebruik van het aantal bij ontvangst
1.110 Uitbreiding uitprint btw aangifte
1.110 Eigenschappen bewerken via multiselect
1.109 Mogelijkheid om via boeken een bestaande boeking te corrigeren.
1.109 Automatiche activatie van support bij nieuwe installatie van pakket ( 3 maand)
1.109 Tech.,aanpassing aan artikelen ( steeds eerst de lijst tonen bij form show)
1.109 Mogelijkheid om rapporten uit te prnten in conversiemunt
1.109 Mogelijkheid om artikeletiketten uit te printen
1.109 Uitschakelen systeemrekeningen bij boekingen
1.109 Technische aanpassing saldoberekening op boekscherm
1.109 toevoegen groorboek- en detaillijnknop in menubalk
1.109 Balansuitprint volgens selectie
1.109 saldokolom op uitgaande factuurlijst
1.108 BTW aangifte wordt automatisch getoond ( geen klik meer nodig op knop)
1.108 Vanaf nu is versieinfo beschikbaar bij opstart en via menu opties/versieinfo
1.108 Nazicht grootboek bij aanmaak hoofdrubriek na tonen grootboeklijst op scherm(filter)
1.108 Technische aanpassing aan opmaak balans.
1.108 Correctie printen factuur met adres links
1.108 controle op linking aan BTWrooster bij opmaak BTW aangifte
1.108 Aanpassing aan het opstartscherm bij unitselectie ( jaarselectie)
1.108 Controle op ingave klant bij facturatie
1.108 rapporten worden nu eveneens geprint in de conversiemunt
1.107 Aanpassing software aan 600 x800 resolutie
1.107 Aanpassing invoerscherm klanten en leveranciers
1.106 Geen info beschikbaar over vorige versies
0 module gegeven leningen