WinimseuroFormulier bijlage C

 

Het pakket beschikt over een bijlage C formulier volgens de door de wet voorziene norm.

Het merendeel van de bedragenkan je, mits het correct instellen vaneen aantal parameters rechtstreeks uit Winimseuro ophalen. ( velden met bedragen in het groen)

Het formulier is samengesteld uit5 tabbladen. Je komt in dit scherm via het hoofdmenu, tekstmenu opvragen/ formulier bijlage C.

 

 

Tabblad 1 : bezittingen

De bedragen van de rubrieken onroerende goederen, machines en roerende goederen in volle eigendom kunnen worden berekend door het systeem als deze gegevens worden beheerd in de patrimoniummodule en mits de nodige koppeling tussende aard van het patrimoniumgoed en het bezittype bijlage C koppeling.

 

 

De drie types die worden verrekend zijnONROEREND, ROEREND en MACHINES.

Voor elk van deze types wordt de residuwaarde in het huidige jaar berekend. Afschrijvngstabellen voor een jaar kan je aanmaken via de patrimoniummodule. De info is steeds vrij in te vullen voor elke waarde.

We gaan ervan uit dat het steeds goederen in volle eigendom betreft. Andere eigendommen dien je zelf te specifiŽren.

 

Stocks : dient manueel ingevuld en wordt niet door het systeem beheerd.

Schuldvorderingen :geeft het bedrag van de openstaande ontvangsten bij uw klanten ( automatisch berekend).

Geldbeleggingen en liquiditeiten :Dit zijn de saldi van uw respectivelijke rekeningen. Het onderscheid tussen beide groepen kan je zelf instellen via bestandsbeheer/financiŽle rekeningen.

 

 

Via de radiobutton kan je voor elke rekening/kas het gewenste type instellen (L = liquiditeit of G = Geldbelegging.S dient voor systeemrekeningen en kan door de klant niet worden gebruikt.).

Andere activa : is een vrij in te vullen zone.

 

Tabblad 2 : rechten

 

De velden voor dit tabblad zijn door de gebruiker vrij in te vullen.

 

 

Tabblad 3 : schulden

 

 

De financiŽle schulden en schulden ten aanzien van leden kunnen door de schuldmodule worden beheerd en opgevolgd. Menuknop schulden

 

Door het aanvinken van de optie schuld aan leden worden de bedragen ondergebracht in het gedeelte schuld ten aanzien van leden, anders worden zij samengeteld in de optie financiŽle schulden.

(via deze module kan je eveneens aflossingtabellen beheren en afbetalingen verwerken).

 

Schulden ten aanzien van leveranciers :

Hier wordt door het systeem de openstaande uitgaven getotaliseerd.

 

De velden andere schulden en fiscale, salariŽle en sociale schulden moet je zelf invullen.

 

 

Tabblad 4 : verplichtingen

 

††††

 

 

De rubrieken hypotheken en hypotheekbeloften evenals de rubriek gegeven waarborgen kan het systeem berekenen aan de hand van de schuldmodule, tabblad waarborgen.

 

 

 

Waarborgen met als waarborgtype hypotheek worden in de eerste rubriek vermeld. Waarborgen metals type PERSOONLIJK komen in de tweede rubriek.

 

De velden voor andere en niet financiŽle verbintenissen zijn vrij in te vullen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabblad 5 : waarderingsregels

 

 

De samenvating van de waarderingsregels worden automatisch overgemomen vanuit de patrimoniummodule. De beide andere opties zijn volgens de noden aan te passen.

 

Na het vervolledigen van de nodige gegevens kan je via de printknop een printvoorbeeld op het scherm bekijken. ( De bijlage C bestaat uit2 afzonderlijke A4 portrait bladen ).

 

 

 

 

Het eerste blad bevat de waarderingsregels, de aanpassingen en de bijkomende info

 

 

Het twee blad bevat de eigenlijke bedragen en omschrijvingen.